PHP Classes

File: etc/sl.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/sl.txt   Download  
File: etc/sl.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 10,830 bytes
 

Contents

Class file image Download
Splo?na deklaracija ?lovekovih pravic Preambula ker pomeni priznanje prirojenega ?love?kega dostojanstva vseh ?lanov ?love?ke dru?be in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravi?nosti in miru na svetu; ker sta zanikanje in teptanje ?lovekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, ?aljivih za ?love?ko vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi ?iveli v strahu in pomanjkanju, spoznana za najvi?je prizadevanje ?love?tva; ker je nujno potrebno, da se ?lovekove pravice zavarujejo z mo?jo prava, da ?lovek ne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje; ker je nujno potrebno pospe?evati razvoj prijateljskih odnosov med narodi; ker so ljudstva Zdru?enih narodov ponovno potrdila svojo vero v temeljne ?lovekove pravice in dostojanstvo in vrednost ?lovekove osebnosti, v enakopravnost mo?kih in ?ensk in se odlo?ila, da bodo podpirala dru?beni napredek in ustvarjanje bolj?ih ?ivljenjskih pogojev v ve?ji svobodi; ker so se vse dr?ave ?lanice zavezale, da bodo, v sodelovanju z Zdru?enimi narodi, pospe?evale splo?no in resni?no spo?tovanje ?lovekovih pravic in temeljnih svobo??in; ker je skupno razumevanje teh pravic in svobo??in najve?jega pomena za popolno uresni?itev te zaveze, Generalna skup??ina razgla?a To splo?no deklaracijo ?lovekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi dru?be in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spo?tovanje teh pravic in svobo??in ter s postopnimi dr?avnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splo?no in resni?no priznanje in spo?tovanje, tako med narodi dr?av ?lanic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo. 1. ?len Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje. 2. ?len Vsakdo je upravi?en do u?ivanja vseh pravic in svobo??in, ki so razgla?ene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo ko?e, spol, jezik, vero, politi?no ali drugo prepri?anje, narodno ali socialno pripadnost, premo?enje, rojstvo ali kakr?nokoli drugo okoli??ino. Nadalje ni dopustno nikakr?no razlikovanje glede na politi?no ali pravno ureditev ali mednarodni polo?aj de?ele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, pod skrbni?tvom, nesamoupravno ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti. 3. ?len Vsakdo ima pravico do ?ivljenja, do prostosti in do osebne varnosti. 4. ?len Nih?e ne sme biti dr?an ne v su?enjstvu ne v tla?anski odvisnosti; su?enjstvo in trgovina s su?nji v kakr?nikoli obliki sta prepovedana. 5. ?len Nih?e ne sme biti podvr?en mu?enju ali okrutnemu, ne?love?kemu ali poni?ujo?emu ravnanju ali kaznovanju. 6. ?len Vsakdo ima povsod pravico do priznanja pravne sposobnosti. 7. ?len Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kr?ila to Deklaracijo, kakor tudi pred vsakim ??uvanjem k tak?ni diskriminaciji. 8. ?len Vsakdo ima pravico do u?inkovitega pravnega sredstva pri pristojnih dr?avnih sodnih oblasteh proti dejanjem, ki kr?ijo temeljne pravice, priznane mu po ustavi ali zakonu. 9. ?len Nih?e ne sme biti samovoljno zaprt, pridr?an ali izgnan. 10. ?len Vsakdo je pri odlo?anju o njegovih pravicah in dol?nostih in v primeru kakr?nekoli kazenske obto?be zoper njega upravi?en ob polni enakosti do pravi?nega in javnega obravnavanja pred neodvisnim in nepristranskim sodi??em. 11. ?len 1. Vsakdo, ki je obto?en kaznivega dejanja, ima pravico, da velja za nedol?nega, dokler ni spoznan za krivega v skladu z zakonom, v javnem postopku, v katerem so mu dane vse mo?nosti, potrebne za njegovo obrambo. 2. Nih?e ne sme biti spoznan za krivega kateregakoli kaznivega dejanja zaradi kakr?negakoli ravnanja ali opustitve, ki v ?asu storitve ni bilo kaznivo dejanje po notranjem ali mednarodnem pravu. Prav tako se ne sme izre?i stro?ja kazen od tiste, ki je bila predpisana v ?asu storitve kaznivega dejanja. 12. ?len Nikogar se ne sme nadlegovati s samovoljnim vme?avanjem v njegovo zasebno ?ivljenje, v njegovo dru?ino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na njegovo ?ast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred tak?nim vme?avanjem ali tak?nimi napadi. 13. ?len 1. Vsakdo ima pravico do svobodnega gibanja in izbire prebivali??a znotraj meja dolo?ene dr?ave. 2. Vsakdo ima pravico zapustiti katerokoli dr?avo, vklju?no s svojo lastno, in vrniti se v svojo dr?avo. 14. ?len 1. Vsakdo ima pravico v drugih dr?avah iskati in u?ivati pribe?ali??e pred preganjanjem. 2. Na to pravico se ni mogo?e sklicevati v primeru pregona, ki dejansko temelji na nepoliti?nih kaznivih dejanjih, ki so v nasprotju s cilji in na?eli Zdru?enih narodov. 15. ?len 1. Vsakdo ima pravico do dr?avljanstva. 2. Nikomur se ne sme samovoljno vzeti dr?avljanstvo ali zakonita pravica do spremembe dr?avljanstva. 16. ?len 1. Polnoletni mo?ki in ?enske imajo brez kakr?nihkoli omejitev glede na raso, dr?avljanstvo ali vero, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti dru?ino. Upravi?eni so do enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo, kot tudi, ko ta preneha. 2. Zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in polno privolitvijo obeh bodo?ih zakoncev. 3. Dru?ina je naravna in temeljna celica dru?be in ima pravico do dru?benega in dr?avnega varstva. 17. ?len 1. Vsakdo ima pravico do premo?enja, tako sam, kakor tudi skupno z drugimi. 2. Nikomur ne sme biti premo?enje samovoljno vzeto. 18. ?len Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vklju?uje svobodo spreminjati prepri?anje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno izra?anje, bodisi posamezno ali v skupnosti z drugimi, s pou?evanjem, z izpolnjevanjem verskih dol?nosti, z bogoslu?jem in opravljanjem obredov. 19. ?len Vsakdo ima pravico do svobode mi?ljenja in izra?anja, v?tev?i pravico, da nih?e ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mi?ljenja, in pravico, da lahko vsak i??e, sprejema in ?iri informacije in ideje s kakr?nimikoli sredstvi in ne glede na meje. 20. ?len 1. Vsakdo ima pravico do svobodnega in mirnega zbiranja in zdru?evanja. 2. Nikogar se ne sme prisiliti k ?lanstvu v katerokoli dru?tvo. 21. ?len 1. Vsakdo ima pravico sodelovati pri opravljanju javnih zadev svoje dr?ave bodisi neposredno ali pa po svobodno izbranih predstavnikih. 2. Vsakdo ima pod enakimi pogoji pravico do javnih slu?b v svoji dr?avi. 3. Volja ljudstva je temelj javne oblasti; ta volja se mora izra?ati v ob?asnih in po?tenih volitvah, ki morajo biti splo?ne, ob na?elu enakosti in tajnega glasovanja ali po kak?nem drugem enakovrednem postopku, ki zagotavlja svobodo glasovanja. 22. ?len Vsakdo ima kot ?lan dru?be pravico do socialne varnosti in pravico do u?ivanja, s pomo?jo prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke dr?ave, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogre?ljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti. 23. ?len 1. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravi?nih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo. 2. Vsakdo ima, brez kakr?nekoli diskriminacije, pravico do enakega pla?ila za enako delo. 3. Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravi?ne in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi dru?ini ?loveka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva. 4. Vsakdo ima pravico sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridru?iti se sindikatu za zavarovanje svojih interesov. 24. ?len Vsakdo ima pravico do po?itka in prostega ?asa, vklju?no z razumno omejitvijo delovnih ur , in pravico do ob?asnega pla?anega dopusta. 25. ?len 1. Vsakdo ima pravico do tak?ne ?ivljenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi dru?ini zdravje in blaginjo, vklju?no s hrano, obleko, stanovanjem, zdravni?ko oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmo?nosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmo?nosti pridobivanja ?ivljenjskih sredstev zaradi okoli??in, neodvisnih od njegove volje. 2. Materinstvo in otro?tvo sta upravi?ena do posebne skrbi in pomo?i. Vsi otroci, bodisi da so rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske skupnosti, u?ivajo enako socialno varstvo. 26. ?len 1. Vsakdo ima pravico do izobra?evanja. Izobra?evanje mora biti brezpla?no vsaj na za?etni stopnji. ?olanje na za?etni stopnji mora biti obvezno. Tehni?no in poklicno ?olanje mora biti splo?no dostopno. Vi?je ?olanje mora biti na osnovi dose?enih uspehov vsem enako dostopno. 2. Izobra?evanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju ?lovekove osebnosti in utrjevanju spo?tovanja ?lovekovih pravic in temeljnih svobo??in. Pospe?evati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi skupinami ter pospe?evati dejavnost Zdru?enih narodov in ohranitev miru. 3. Star?i imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobra?evanja svojih otrok. 27. ?len 1. Vsakdo ima pravico prosto se udele?evati kulturnega ?ivljenja svoje skupnosti, u?ivati umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti dele?en koristi, ki iz tega izhajajo. 2. Vsakdo ima pravico do varstva moralnih in premo?enjskih koristi, ki izhajajo iz kateregakoli znanstvenega, knji?evnega ali umetni?kega dela, katerega avtor je. 28. ?len Vsakdo je upravi?en do dru?benega in mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri uresni?ujejo pravice in svobo??ine, dolo?ene v tej Deklaraciji. 29. ?len 1. Vsakdo ima dol?nosti do skupnosti, v kateri je edino mogo? svoboden in popoln razvoj njegove osebnosti. 2. Pri izvajanju svojih pravic in svobo??in je vsakdo podvr?en samo tak?nim omejitvam, ki so dolo?ene z zakonom, katerih izklju?ni namen je zavarovati obvezno priznanje in spo?tovanje pravic in svobo??in drugih ter izpolnjevanje pravi?nih zahtev morale, javnega reda in splo?ne blaginje v demokrati?ni dru?bi. 3. Te pravice in svobo??ine se v nobenem primeru ne smejo izvajati v nasprotju s cilji in na?eli Zdru?enih narodov. 30. ?len Nobene dolo?be te Deklaracije se ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za dr?avo, skupino ali posameznika kakr?nakoli pravica do kakr?negakoli delovanja ali dejanja, ki bi hotelo uni?iti v njej dolo?ene pravice in svobo??ine.