PHP Classes

File: etc/nv.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/nv.txt   Download  
File: etc/nv.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 16,395 bytes
 

Contents

Class file image Download
Beehaz??? I? Ch?t?aah Kt?ego Haz?aah: Ba akohwiindzingo l??go adaanis?ikesgo nihiisl. ad ahee?t?ego d bee nih?ahoot?i?g doo handit?ago. Bla? ashdla?ii t?? ?tsoni be h?dzi?go beehwiidoo?aa? t? nk?eh d ahee?t?ego bee ahaanitshakeesgo bee ahihodne?enah nahasdzaan bikag. Kt?ego Haz?aah: Din doo l???go baa nitsahakeesgo adeesdee? biniinaa t? na?nle?dii bi?dil?. Biniinaa din bini? dazl????? d nahasdzn t? nt? bla? bee hideezn ashdla?ii t? bniik?eh hadeesdzih nzingo bee b haz????? doo d yoodl??ng d doo yinldzidgo d doo bini? si????go t? a?tson ni?hook? dine? alahdi bee ba?akohwiidzin doo. Kt?ego Haz?aah: Ts?d doo t?gdda bla? ashdla?ii? ch?aa? hadeesdzih nizingo t?adoo le? bee bidiljishgo biniinaa bila? ashdla?ii t? a?tson bee baahooch??go beehazanii b alyaa. Kt?ego Haz?aah: Tsda alahdi ach??hol??? k? woly hg dine a??? at?hg kyah yee da?ahoot? doo biniiy. Kt?ego Haz?aah: Bla? ashdla?ii kyah dahnidahaaz????go yee da?aht???g yik?hgo deiy?nshg yee hdaashzh bla? ashdla?ii bee baa kohwiiniidzing binahj?? bila? ashdla?ii l???go baanitsnhoodeeskz. Din d sanii t? ?a? nzngo ahee?tego b adahaz??? bina;hj?? din beeiina? ns noos? d iin y?t?ehii nididoole?go b bich?? hwidone?. Kt?ego Haz?aah: Kyah y ndaazng yee dhadaasdzh kod ndidooly? ahi? nideiilnishgo kyah nidahaz????go yee do?aht??g bi? nhsdzn t? nt? bidine? yee hodsin doo. Bla? ashdla?ii bee baa hch???g doo t? b bni? k?ehgo hiinnng. Kt?ego Haz?aah: T? a?tson yaa akondzin d bee baa hch??g d t? ynk?eh iinago lah n?tsohgo baa nits?hkeesgo binahjj?? baa kohwiinidzing bee ha?oodzh. K?ad Kt?e ?ah? Azl?????g Yee k?ihadaasdz D nahasdzn bee b ha?adziih bla? ashdla?ii bee baa hch??g bik?ehgo ?ool??doo biniiy, bla? ashdlaa?ii t? a?tso b t d kyah t? t? sinilg b?at?, t?aa??jinzngo d bla ashdla?ii ninnl????j?? dylt?? doolee? d ha?oodzii?g. Bila? ashdlaa?ii ?ahj?? bini?nilidoo d yee nsg anoot???doo. d bee ?hoo???hdoo nee?ni?j?? bee hodlzindoo d bee?aahch??g d ynk?ehgo bee ns ?iin yidi?doo d kyah haz????doo d twnang be ho?dzildoo t? a?tsohjigo d bik?eh ?hozin doo d dilyindoo naat????nii kyah yndaazng bitahgo aad din yi? khat?????nii ysizng bi? haz????ji. ?a?ii Gne? Biyi? Yisdzohg Bila?ashda?ii t? a?tsoh yink?ehgo bidizhch?h d ahee?t?eego l????go bee baahch??. E hn? d hntshakees hwiihdaasya? e binahj??? ahidin?nhgo lleek?ehgo k? bee ahi? niidl??. Naaki Gne? Biyi? Yisdzohg Tsd t? jt? beehhaz??? haahch??go d yink?ehgo nijigho kod bee hoo?a?g bik?ehgo t?adoo bee? a??????t?hg. J d done? idlng, hakg anoolning, asdzn d din dl??hg d nihizaad d nihe?oodla? d nihiwshindoon baa nitsiikeesg d bee ndahsiidzing, d nihikyah d nihi?dizhch???hj??? bee nihaahchi?. Kod nasg doohaadeet?godah bee ahantsiikeesda dool? nihiwshindoon t?h??g d nihi? haz?ng doodaii? twnang kyah adahoot?hg doodaii? kyah nijighd????? azash???? t?sahdii bi?haz???ndi, d nan?a?bg bik? khojit????go azh??sh???? doo t? bi adahnahat?ada ndi doodai? t?h dahnahwiijit?hg t?bi?oh ndi. T Gne? Biyi? Yisdzohg Tsd t? jt? bee hhaz??? iin?zhdool?go d ?a?d t? yin k?ehgo ho?dzilgo ho?haz????doo. D???? Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?dah doo naalteeh? doolee?da d doohida y naal a? doolee? da d doo naalteh? adoolnii?go doo bee haz????da. Ashdla? Gne? Biyi? Yisdzohg T? heda doo atdoolni?da d ?a?d? doo t? na?nle?dii din doo dl????go baa tsehodidookosda. Hast???? Gne? Biyi? Yisdzohg Tsi?d T? jt?e h bee haaz??? haa?akowhiindzingo t? a?tsohj?? bla?ashdla?ii jl???go bee haz?nii yeehas???. Tsosts?id Gne? Yisdzohg Ts?d t? jt?e ahej?t? bee haz?aanii binahj??? d doo ho?doolch?????h da doolee? ahee?t?ego haahch?? bee haz?anii binahj?? t? aji?tsoh hak?sti? haahch??go binahj?? doo hodoolch????? da d doo bi? adodzih da. Kwe? bee ha?oodzhg doo ooch?????d habizhdiyoo? ?aa? da. Tseeb Gne? Yisdzohg Ts?d t? j?tsoh bee hhaz??? t?a doole? h hasht?e doolni?go wshindoon j y ?hsing kt?ego bee haz?anii bee h?ahoot?? y??? bi?aszihgo. Nhst? Gne? Yisdzohg T? hida biniinaanii dingo doo bi?didool tsoo?da d doo yah?adoolt?ee? da d doo ch?i dinol chee? da. Neezn Gne? Yisdzohg T? j?tsoh bee h?aht?? t? ahee? t?ego din bin? h baahwinit????go doo hjda ach?hj nilg bin? h yaa ndast???dgo yee nidahodoo?? bee h ahoot?g d bee hholng d ha?t?sh???? awalyahj bee hak?ehst?ahg. ?a? Ts?adah Gne? Yisdzohg T???. Tsd t?? aji?tsoh hak?ihodiit?ng doo ajit?????go hanitshkees nl bee hasanii bee hahwinist?iin doo indah t?? aan? ajt?????go beehwhozingo bee ach?aah hazhdoodzihg ?tso jlaago. Naaki. T? hiidah doo t??anjt????go bee hak?iho doot?ah da doo jt?????go. T? doo ajiit?????go bee hak?hest?ahgo kyah t? nahwiiz?and????? d twonanid bibeehazanii k?izhnti? ho?di?nigo hoodzaa y???d?????. d a?d? bee haz?anii yee nihodoo?a?g doo bilahgo yee h ni?hodoo?? da. Naakits?adah Gne? Biyi? Yisdzohg T? hiida bi? haz?ng b? ?chnn dah bighan dah doo hii t?aodah baa t?????dooda?dah. T? aji?tsoh bee haz????nii bik?ehgo bee hhch??. Taa?ts?adah Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?ii. T? aji?toh t? hozhnizing nijighago d haghan azhool?go bee h haz??. Naaki. T? aji?tsoh kyah bii? hjinehgo bee h haz?? d t? hohakyah b? yah?anjneehgo a?d? beehhaz??. D????ts?adah Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?ii. T? aji?tsoh nna?ahj?? kyah biish dnoche?go doo atihodooni?go bee h haz??. Naaki. kondi d behaz???ng doo choidoo?????? da awalyahji naazt?i?g bik?eezhooch?go. d ?do? kyah t?aasi?????nd???? beheehaz???nii bi?iisihgo doo choii? doo??????da. Ashdla?ts?adah Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?ii. T? aji?ts?h doone? jlng bee hhaz???. Naaki. Hdah done? nilng doo b??h doot??????dah. Hast??ts?adah Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?. Din d sanii neeyng done? nilg d be?oodl?? ? doo bich????hgo adooyehgo bhaz??. A?ts?????j ahee?t?ego h?eskeh beehaz?????nii bik?sti? d ba??chin hoodoo?eelgo bee bhaz?? d ?ts??t?aashgo bee b ahoot????. Naaki. Ahidii? aashg ?ts???ji t?biniik?ehgo ?haadoot?ash. T?. Hooghan haz????doo iin hadahaazt?i? dintahj?? d beehaz???nii baanch??. Tsosts?idts?adah Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?ii. T? j?tsoh kyah t? adiighahg hweehodoolee?go bee hhaz??? doodaii? dkwjlt?egodah kyah dajt??go beehhaz???. Naaki. H??dah t?adoo biniinaang kyah doo bighah doot?? dah. Tseebts?adah Gne? Biyi? Yisdzohg T? j?tsoh bee ba?aht?i? t? h adahnahojit?ago d nitsijikeesgo d hwe?oodl?? hlogo d bee h?ahoot?i?g naan?ahj??? hwe?oodl??g bee?izhdidoo?ga?go bee haz???. Dintahj?? hwe?oodl??g bee hwhozn doo d bee nazhnitin doo. d a?d? j?? b hozhdsin doo. Nahast?ts?adah Gne? Biyi? Yisdzohg T? j?tsoh t?adoole? baa ntsjkeesgo bee hazdoodzihgo bee hhaz???. D baa ntsjkeesg hdah doo hni? iidool?da. d bikah nazhnitago d nzhdiilago bee hadeesdzih jinizingo bsh halne?, naalkiddah doodaii? naaltsoos biyi?j??? bee hazdoodzihgo bee hhaz???. Naadn Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?ii. T? j?tsoh a?ah nijdleehgo d ?hi?dajidl????go bee hhaz???. Naak. T? hdah doo nzingo doo atah doolt?ee?dah. Naadiin ?a? Gne? Biyi? Yisdohg ?a?ii. T? aji?tsoh bee h?aht???? hakyah biwshindoon atahjl????go doodaii? naat?anii nindaji?ni?go. Naaki. T? aji?tsoh ahee?t?ego h?aht?i? hakh ana?w?o? doolee? hakyah bi?yi?di. T??. Din yis?? beebholnh biwshindoon yee yhwiidool?aa?g. D bee ho?a?g bee hadoodzih d t? b nhoo?aa gne? an??ah doolee?. d t? a?tsoh ahee?t?ego nda?ji?ah doolee? t?aadoo ?a? bi? shjn jsin?? d t?aahjinzingo nji?ah doo. Naadiin Naak Gne? Biyi? Yisdzohg T? aji?tsoh din bitah jlng bee h aht?? bee haa?ahay??? doolee?g d t? t? kyah dahsi?ng doo nahasdzn yee ?kh njahg b bhoneedzng h?at?sh???? bee hlong yee adoolwo? beso dah, d bee a?doon?g binahj??? yee l????go daantskees doolee? t? bi sizng yee hdidoo?n?. Naadiin T? Gn Biyi? Yisdzohg ?a?. T? aji?tsoh ndazhdoolnishgo bee hahaz???, t? h naanish jinzng, t? h naanish ho? y?t???ehg d naanish ading bits??? ht???. Naaki. T? aji?tsho t?adoo ho?dool chi???d?? ahee?t?ego hach???n?iilyedoo naanishg bghahgo. T?. T? aji?tsoh ndajilnishg bee h ahoot?i bee?t?eego hach??? ni?iily?ego binahji? t?h d h ?chini yee hinadoo bil? ashdla?ii b??h iling? t?o d bi?hjinelng h biidoot?? ht?d??? din bee bkh an?wo? ad?????. D?????. T? aji?tsoh bee h aht?i? naanish yee da?aht??g atah hazhdidoolii?go d bee atah jidoogh?go t?h jizing bee adaa?hojily??? doo biniy. Naadiin D? Gne? Biyi? Yisdzohg T? aji?tsoh bee h aht?i? haazhdooly?hgo d nk?eh njighadoo d naanish ahee?iikeedg bee ha?hazng t?o niji?nishdoo d ?a? aj??dah doo na?anishgo bee hoo? aahgo t? biniy hach???? azladoolee?. Naadiin Ashdla? Gne? Biyi? Yisdzohg ?a?ii. T? ji?tsoh bee h ahot?i? bik?ehgo? iin azhdoo??g t? h hats?s yineel??ng d ha??chin?? t? hoolt??go. J ch?iyn l, ? l, hooghan l, d azee? l?????j bee aa?hyng l d din bee bka?nawo? d???? d bee h ahoot?i? hadidah naanish sdiingo nt????? bee aa? hyng t? hlodoo, azh??sh???? dajitsaah ndi d hach???anhoot?i? ndi, bi? hijiinanii h?? ?din sil????goda d s?? jizhl??go doodaii? hwe?iina? bi?oh sil????go t?adoole? bits?????doo t? h hwe?iina? doo bee hhln??h da sil??go dah. Naaki. Am jil????go d ?chn jil????go bee h ahoot?i? haa? ahay????doo d hk ana?wo?doo. ?chn t? aji?tsoh bim d bizh? aheeskego bi?dizhchng doodai bim d bizh? doo aheeskego bi?dzhchng da t? aji?tsoh dintahg haa hastihgo bee k?i hozhdoodl?????. Naadiin Hast?? Gne? Biyi? Yisdzohg ?aa?ii. T? aji?tsoh zhdoo?tahgo bee ha?ahoot?i?. A?chn t? ha? a?tdoo t?jiik?e ?idoo?tah. A?chn yzh t? yis t? doo?tah. Naanish bhoo?aah baa da?lta? dahl?? doo d hdahgo da?o?ta?g dahl?? doo t? a?tsonb d hodahgo ltag a?do? bizhneel?? ngi t?o iizhdoo?tah. Naaki. Olta? hl????doo bila? asdla?ii yee hadidoon?ji? d yee bidziildoo binahj? bee h adahazt??g y hodisin doo. D yee ak?i?diit????doo bee ha?jlndoo t?aa ?tsoj? k?eh bijin doo nn?a? done? d odln daniling. D binahj?? t? y kyah ?hii? sinilg t?adoo iits?? a?yi? dandl???? doo. T?. m d zh? ?ts al????j??? bee b ahoot?i? b? ?chn yaa iidoo?tahg yee yh hadoozih. Naadiin Tsostsid Gne? Biyi? Yisdzohg ?aa?ii. T? aji?tsoh bee h?hoot?i? t? hzhnizinj??? atah bi?keehojit???ing bi? iin azhdool?, bina? ach???h d ?ahd bee zhdoolwo? bee naas bee idahwiidoo? ?g bee k?ihwiizhdoodl? Naaki. T? aji?tsoh bee h hoot?i? doo l????nii d ???ing bee aa?hy??go heish i?shjn yiilaag bizhi? bikadoo. Naadiin Tseeb Gne? Biyi? Yisdzohg T? aji?tsoh beeh hoot?i? din ????? t?go d nahasdzn t? si?nd bibeehaz?? d kw? bee ha?oodz?g t? t? bee baa? kohoniidz doo. Naadiin Nhast? Gne? Biyi? Yisdzohg ?aa?ii. T? aji?tsoh bi?khojit?ng ?ahd naanish bee?ak azhdoolwo? t? hwozhnzngo. D binahj?? t?? hjizng bee hazhdidoonii?. Naaki. D bee h aht?i?g d t? hwozhnizinj?? bee ndoo?nishgo t? ?a? jntngo bee hholnh beehaz??nii yee hasnj? t?ehg, binahj?? baa ?khwiindzin d dilzin, nn?a? bee b hoot?i?g d t? binizinj?? t?hg, bik?ehgo da? ada? al??ng t?a a?tson din b t?. T?. D adahazt?i?g d t?niik?eh na?adhg d kyah a?hii?sin?g biny lyaa bibehaz????nii doo bee a????? ?tedah doolee?. Tdn Gne? Biyi? Yisdzohg D kwe? ha? oodzi?g heit?o dah nn ?a? kyah da si???ng dooda? dahjookahg doodaii? ?a?jiz?? doo heit?o dah ha?oodzg jidoo?ch???da.