PHP Classes

File: etc/lv.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/lv.txt   Download  
File: etc/lv.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 11,749 bytes
 

Contents

Class file image Download
VISP?R?J? CILV?KA TIES?BU DEKLAR?CIJA ANO ?ener?l? Asambleja pie??musi 1948. gada 10. decembr? PREAMBULA Iev?rojot, ka visiem cilv?ku sabiedr?bas locek?iem piem?to??s pa?cie?as un vi?u vienl?dz?gu un neat?emamu ties?bu atz??ana ir br?v?bas, taisn?guma un visp?r?ja miera pamats, un iev?rojot, ka cilv?ku ties?bu necien??ana un nicin??ana noved pie barbariskiem aktiem, kas izraisa sa?utumu cilv?ces apzi??, un ka t?das pasaules rad??ana pasludin?ta k? cilv?ku augst?kie centieni, kur? cilv?kiem b?s v?rda un p?rliec?bas br?v?ba un tie b?s br?vi no bail?m un tr?kuma, un iev?rojot, ka nepiecie?ams, lai cilv?ka ties?bas aizsarg?tu likuma sp?ks un cilv?ks neb?tu spiests izmantot k? p?d?jo l?dzekli sacel?anos pret tir?niju un apspiest?bu, un iev?rojot, ka nepiecie?ams veicin?t draudz?gu attiec?bu att?st?bu starp taut?m, un iev?rojot, ka Apvienoto N?ciju tautas Stat?tos apliecin?ja savu tic?bu cilv?ka pamatties?b?m, cilv?ka person?bas pa?cie?ai un v?rt?bai un v?rie?u un sievie?u l?dzties?bai un ap??m?s sekm?t soci?lo progresu un lab?kus dz?ves apst?k?us visliel?k?s br?v?bas apst?k?os, un iev?rojot, ka Dal?bvalstis ir ap??mu??s pan?kt, sadarbojoties ar Apvienoto N?ciju Organiz?ciju, sekm?t cilv?ka ties?bu un pamatbr?v?bu visp?r?ju cien??anu un iev?ro?anu, un iev?rojot, ka ?o ties?bu un br?v?bu visp?r?jai izpratnei ir milz?ga noz?me ??s ap?em?an?s piln?gai ?steno?anai, t?p?c ?ener?l? Asambleja pasludina ?o Visp?r?jo cilv?ka ties?bu deklar?ciju par visu tautu un n?ciju sasniegumu kop?jo standartu, lai katrs cilv?ks un katra sabiedr?bas instit?cija, past?v?gi paturot pr?t? ?o Deklar?ciju, censtos ar apm?c?bu un izgl?to?anu veicin?t ?o ties?bu un br?v?bas respekt??anu un, ?stenojot progres?vus nacion?los un starptautiskos pas?kumus, nodro?in?tu to visp?r?ju un efekt?vu atz??anu un iev?ro?anu k? pa?u Organiz?cijas dal?bvalstu starp?, t? ar? to jurisdikcij? eso?o teritoriju taut?s. 1. pants Visi cilv?ki piedzimst br?vi un vienl?dz?gi sav? pa?cie?? un ties?b?s. Vi?i ir apvelt?ti ar sapr?tu un sirdsapzi?u, un vi?iem j?izturas citam pret citu br?l?bas gar?. 2. pants Ikvienam ir ties?bas uz vis?m ?aj? Deklar?cij? pasludin?taj?m ties?b?m un br?v?b?m, bez jebk?da veida at??ir?bas p?c rases, ?das kr?sas, dzimuma, valodas, reli?ijas, politisk?s vai citas p?rliec?bas, nacion?l?s vai soci?l?s izcelsmes, mantisk? st?vok?a, dzim?anas vai cita statusa. Turkl?t nedr?kst noteikt nek?du at??ir?bu p?c t?s valsts vai teritorijas, politisk?, tiesisk? vai starptautisk? statusa, pie kuras cilv?ks pieder neatkar?gi no t?, vai ?? teritorija ir neatkar?ga, aizbildn?b? eso?a, bez pa?p?rvaldes vai kaut k? cit?di ierobe?ota sav? suverenit?t?. 3. pants Ikvienam ir ties?bas uz dz?v?bu, br?v?bu un personas neaizskaram?bu. 4. pants Nevienu nedr?kst tur?t verdz?b? vai dzimtb?tniec?b?; visa veida verdz?ba un vergu tirdzniec?ba ir j?aizliedz. 5. pants Nevienu nedr?kst pak?aut sp?dzin??anai vai cietsird?gi, necilv?c?gi ar vi?u apieties vai sod?t, pazemojot vi?a cilv?cisko cie?u. 6. pants Ikvienam, visur, ir ties?bas b?t atz?tam par personu likuma priek??. 7. pants Visi ir vienl?dz?gi likuma priek?? un vi?iem ir ties?bas, bez jebk?das diskrimin?cijas, uz vien?du likuma aizsardz?bu. Visiem ir ties?bas uz vien?du aizsardz?bu pret jebk?du diskrimin?ciju, p?rk?pjot ?o Deklar?ciju, un pret jebkuru k?d??anu uz t?du diskrimin?ciju. 8. pants Ikvienam ir ties?bas uz efekt?vu vi?a ties?bu atjauno?anu kompetent?s nacion?laj?s ties?s gad?jumos, par nodar?jumiem, kas p?rk?pj vi?a pamatties?bas, kas garant?tas konstit?cij? vai likum?. 9. pants Nevienu nedr?kst patva??gi arest?t, aiztur?t vai pak?aut izraid??anai. 10. pants Ikvienam vi?a ties?bu un pien?kumu noskaidro?anai, k? ar? vi?am izvirz?t?s krimin?l?s aps?dz?bas pamatot?bas noteik?anai, ir ties?bas, lai vi?u lietu atkl?ti un, iev?rojot visas taisn?guma pras?bas, uz piln?gas l?dzties?bas pamata izskat?tu neatkar?ga un objekt?va tiesa. 11. pants 1. Katram, kas ir aps?dz?ts krimin?lnoziegum?, ir ties?bas tikt uzskat?tam par nevain?gu, kam?r vi?a vaina nav pier?d?ta saska?? ar likumu atkl?t? tiesas proces?, kur? vi?am ir biju?as nodro?in?tas visas savai aizst?v?bai nepiecie?am?s garantijas. 2. Nevienu nedr?kst noties?t par sod?mu ties?bp?rk?pumu t?das darb?bas vai bezdarb?bas d??, kas saska?? ar izdar??anas br?d? sp?k? biju?ajiem nacion?lajiem likumiem vai starptautiskaj?m ties?b?m nebija sod?ms ties?bp?rk?pums. T?pat nedr?kst piespriest smag?ku sodu nek? tas, kas bija j?piem?ro laik?, kad tika izdar?ts sod?mais ties?bp?rk?kums. 12. pants Nedr?kst patva??gi iejaukties neviena personiskaj? un ?imenes dz?v?, patva??gi p?rk?pt vi?a dz?vok?a vai korespondences neaizskaram?bu vai apdraud?t vi?a godu un reput?ciju. Katram ir ties?bas uz likuma aizsardz?bu pret ??du iejauk?anos vai apdraud?jumiem. 13. pants 1. Ikvienam ir ties?bas br?vi p?rvietoties un izv?l?ties sev dz?vesvietu ikvien? valst?. 2. Ikvienam ir ties?bas atst?t jebkuru, ar? savu valsti un atgriezties sav? valst?. 14. pants 1. Ikvienam ir ties?bas mekl?t un izmantot patv?rumu no vaj??anas cit?s valst?s. ??s ties?bas nevar tikt izmantotas t?das vaj??anas gad?jum?, kas ?sten?b? nav saist?ta ar politiskiem noziegumiem vai ar darb?b?m, kas ir pretrun? ar Apvienoto 2. N?ciju Organiz?cijas m?r?iem un principiem. 15. pants 1. Ikvienam ir ties?bas uz pilson?bu. 2. Nevienam patva??gi nedr?kst at?emt t? pilson?bu vai atteikt ties?bas main?t savu pilson?bu. 16. pants 1. Pilngad?gajiem v?rie?iem un sieviet?m ir ties?bas bez jebk?diem ar rasi, nacionalit?ti vai reli?iju saist?tiem ierobe?ojumiem st?ties laul?b? un nodibin?t ?imeni. Vi?iem ir vienl?dz?gas ties?bas, st?ties laul?b?, laul?bas laik? un ??irot laul?bu. 2. Laul?ba var tikt sl?gta tikai ar abu personu, kas st?jas laul?b?, br?vu un piln?gu piekri?anu. 3. ?imene ir dabiska sabiedr?bas pamatvien?ba, un tai ir ties?bas uz sabiedr?bas un valsts aizsardz?bu. 17. pants 1. Ikvienam ir ties?bas uz ?pa?umu k? vienam, t? ar? kop?gi ar citiem. 2. Nevienam patva??gi nedr?kst at?emt vi?a ?pa?umu. 18. pants Ikvienam ir ties?bas uz domu, apzi?as un reli?ijas br?v?bu; br?v?bu main?t reli?iju vai p?rliec?bu, br?v?bu nodoties savai reli?ijai un p?rliec?bai tiklab vienatn?, k? ar? kop? ar citiem publiski vai no??irti, piekopt reli?iju vai tic?bu, sludinot m?c?bu, izpildot, piel?dzot un iev?rojot to. 19. pants Ikvienam ir ties?bas uz p?rliec?bas un izteiksmes br?v?bu; ??s ties?bas ietver br?v?bu bez iejauk?an?s palikt pie saviem uzskatiem un mekl?t, sa?emt un izplat?t inform?ciju un idejas ar jebkuriem inform?cijas l?dzek?iem neatkar?gi no valstu robe??m. 20. pants 1. Ikvienam ir ties?bas uz mierm?l?gu sapul?u un asoci?cijas br?v?bu. 2. Nevienu nedr?kst piespiest pieder?t k?dai asoci?cijai. 21. pants 1. Ikvienam ir ties?bas piedal?ties savas valsts p?rvald? tie?i vai ar br?vi izv?l?tu p?rst?vju starpniec?bu. 2. Ikvienam ir ties?bas uz l?dzties?gu pieejam?bu valsts dienestam sav? zem?. 3. Tautas gribai ir j?b?t vald?bas varas pamatam; ?ai gribai j?izpau?as periodisk?s un nefalsific?t?s v?l??an?s, kam j?notiek uz visp?r?ju un vienl?dz?gu v?l??anu ties?bu pamata, aizkl?ti balsojot vai ar? cit?s l?dzv?rt?g?s br?v?s balso?anas proced?r?s. 22. pants Katram k? sabiedr?bas loceklim ir ties?bas uz soci?lo dro??bu un vi?am ir ties?bas ?stenot ar nacion?lo centienu pal?dz?bu un starptautisk?s sadarb?bas ce??, un atbilsto?i katras valsts strukt?rai un resursiem, vi?a pa?cie?ai un person?bas br?vai att?st?bai nepiecie?am?s ekonomisk?s, soci?l?s un kult?ras ties?bas. 23. pants 1. Ikvienam ir ties?bas uz darbu, uz br?vu darba izv?li, uz taisn?giem un labv?l?giem darba apst?k?iem un uz aizsardz?bu pret bezdarbu. 2. Ikvienam, bez jebk?das diskrimin?cijas, ir ties?bas uz vien?du atl?dz?bu par l?dzv?rt?gu darbu. 3. Katram str?d?jo?am ir ties?bas uz taisn?gu un pien?c?gu darba algu, kas nodro?ina cilv?ka cien?gu dz?vi vi?am un vi?a ?imenei. Nepiecie?am?bas gad?jum? t? j?papildina ar citiem soci?l?s nodro?in??anas l?dzek?iem. 4. Katram ir ties?bas dibin?t arodbiedr?bas un iest?ties taj?s savu intere?u aizsardz?bai. 24. pants Ikvienam ir ties?bas uz atp?tu un br?vo laiku, ieskaitot sapr?t?gu darbadienas ierobe?ojumu un apmaks?tu periodisku atva?in?jumu. 25. pants 1. Ikvienam ir ties?bas uz vi?a un vi?a ?imenes vesel?bas uztur??anai un labkl?j?bai atbilsto?u dz?ves l?meni, ieskaitot uzturu, ap??rbu, m?jokli, medic?niskos pakalpojumus un nepiecie?amo soci?lo apkalpo?anu, un ties?bas uz nodro?in?jumu bezdarba, slim?bas, darba nesp?jas, atraitn?bas, vecuma vai citos iztikas l?dzek?u zaud?jumu gad?jumos, kas radu?ies no vi?a neatkar?gu apst?k?u d??. 2. M?t?m un b?rniem ir ties?bas uz ?pa?u aizsardz?bu un pal?dz?bu. Visiem b?rniem, laul?b? un ?rlaul?b? dzimu?ajiem, ir j?bauda vien?da soci?l? aizsardz?ba. 26. pants 1. Ikvienam ir ties?bas uz izgl?t?bu. Izgl?t?bai, vismaz pamata un visp?r?jai izgl?t?bai, ir j?b?t bezmaksas. Pamatizgl?t?bai ir j?b?t oblig?tai. Tehniskajai un profesion?lajai izgl?t?bai ir j?b?t visp?r pieejamai, un augst?kajai izgl?t?bai j?b?t vien?di pieejamai visiem atbilsto?i sp?j?m. 2. Izgl?t?bas m?r?im j?b?t piln?gai person?bas att?st?bai, k? ar? cilv?ka ties?bu un pamatbr?v?bu respekt??anas stiprin??anai. 3. Izgl?t?bai ir j?sekm? sapra?an?s, ieciet?ba un draudz?ba starp vis?m taut?m, rasu vai reli?iskaj?m grup?m un j?sekm? Apvienoto N?ciju Organiz?cijas miera uztur??anas pas?kumi. 27. pants 1. Ikvienam ir ties?bas br?vi piedal?ties sabiedr?bas kult?ras dz?v?, baud?t m?kslu, piedal?ties zin?tnes progres? un izmantot t? labumus. 2. Ikvienam ir ties?bas uz mor?lo un materi?lo intere?u aizsardz?bu, kas izriet no zin?tniskajiem, liter?rajiem vai m?kslas darbiem, kuru autors vi?? ir. 28. pants Ikvienam ir ties?bas uz soci?lo un starptautisko k?rt?bu, kur? var tikt piln?b? ?stenotas ?aj? Deklar?cij? izkl?st?t?s ties?bas un br?v?bas. 29. pants 1. Ikvienam ir pien?kumi pret sabiedr?bu, kur? vien?gi ir iesp?jama vi?a person?bas br?va un piln?ga att?st?ba. 2. Izmantojot savas ties?bas un br?v?bas, katram cilv?kam ir j?pak?aujas tikai t?diem ierobe?ojumiem, kas ir noteikti ar likumu, vien?gi ar m?r?i nodro?in?t citu cilv?ku ties?bu un br?v?bu pien?c?gu atz??anu un cien??anu un mor?les, sabiedrisk?s k?rt?bas un visp?r?jas labkl?j?bas taisn?gu pras?bu apmierin??anu demokr?tisk? sabiedr?b?. 3. ??s ties?bas un br?v?bas nek?d? zi?? nedr?kst izmantot pretrun? ar Apvienoto N?ciju Organiz?cijas m?r?iem un principiem. 30. pants Neko ?aj? Deklar?cij? nedr?kst tulkot t?d?j?di, lai k?dai valstij, personu grupai vai atsevi???m person?m b?tu ties?bas iesaist?ties jebk?d? pas?kum? vai veikt jebkuru darb?bu, kuru m?r?is ir izn?cin?t ?aj? Deklar?cij? izkl?st?t?s ties?bas un br?v?bas.